Algemene voorwaarden zaalhuur Activiteitencentrum Almere De Zaalon

1 DEFINITIES

 1. Onder zaalverhuurder wordt verstaan de Zaalverhuur van De Zaalon; Activiteitencentrum Almere.
 2. Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reservering-/ zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.
 3. Onder reserveringsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder waarbij zaalhuurder voor bepaalde tijd de zaal huurt.
 4. Onder zaal wordt verstaan de ruimte die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt.
 5. Onder aanbetaling wordt verstaan het percentage van de overeengekomen offerte.
 6. Onder gebruikers/gasten wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder.
 7. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst door zaalhuurder.

2 RESERVERING

 1. Alle door zaalverhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat een door zaalhuurder bevestigde overeenkomst in het bezit is van zaalverhuurder en de betaling door zaalverhuurder is ontvangen.
 2. Indien zaalverhuurder de door de potentiële zaalhuurder bevestigde overeenkomst nog niet heeft ontvangen, en de zaalverhuurder de zaal aan een derde kan verhuren, dan zal zaalverhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
 3. Zaalhuurder verklaart door aanvaarding van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Algemene Huurvoorwaarden & Huisregels.

3 ANNULERING

 1. De annuleringsvoorwaarden gelden voor huurders van de zaalverhuurder.
 2. Bij annulering tot een maand van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering tussen 15 en 30 dagen van te voren wordt 25% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht. Dit bedrag is gelijk aan de aanbetaling.
 4. Bij annulering tussen 3 dagen en 15 dagen van te voren wordt 50% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.
 5. Bij annulering tussen 3 dagen van te voren en in geval van ‘no show’ wordt 75% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.
 6. Annulering kan alleen per e-mail geschieden, waarbij de maildatum als annuleringsdatum geldt.

4. BETALING

 1. Een aanbetaling van 25% van de goedgekeurde factuur bij ondertekening van de overeenkomst.
 2. Twee weken voor aanvang van de zaalhuur dient het resterende bedrag van de goedgekeurde offerte te worden voldaan.
 3. Verrekening van de waarborg geschiedt na einde huurdatum en na eindcontrole door de zaalverhuurder samen met de zaalhuurder.

5 BETALINGSTERMIJN (Eventueel afgesproken met vaste klanten)

 1. Facturen dienen binnen een week na factuurdatum door zaalhuurder te zijn voldaan.

6 GEBRUIK VAN HET GEHUURDE/ Huisregels

 1. Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 2. Livemuziek is (in overleg) alleen na overeenstemming met de leidinggevende mogelijk.
 3. Fietsen parkeren op de daarvoor bestemde plek (recht voor de hoofdingang van de zaal)
 4. Auto’s dienen zoveel mogelijk geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen aan de weerzijde van De Zaalon
 5. Huurder en gasten houden rekening met de bewoners in het nabijgelegen woongebied.
 6. Geen glaswerk en of aardewerk naar buiten meenemen i.v.m. de veiligheid.
 7. In de zalen van De Zaalon zijn circa 180 gasten toegestaan.
 8. Roken en open vuur is i.v.m. brandveiligheid nergens toegestaan binnen De Zaalon.
 9. Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is alleen toegestaan in overleg met de zaalverhuurder.
 10. In de zaal mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de zaalverhuurder.
 11. Het gebruik spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten strengste verboden.
 12. Aanwijzingen van medewerkers en/of leidinggevende van de zaalverhuurder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 13. Eventuele schade wordt gemeld aan de leidinggevende.
  Afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de kosten verhaald op de huurder.
 14. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt afgespeeld dan wel ten gehore wordt gebracht.
 15. De zaalverhuurder, leidinggevende en of medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van spullen.

7 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
  A. het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst;
  B. wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde;
  C. overlast door zaalhuurder (of gebruikers);
  D. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder;
  E. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door zaalhuurder (of gebruikers).
 2. Zaalverhuurder zal alsdan het recht om over te gaan tot enige vorm van schadevergoeding.

8 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door zaalhuurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van zaalverhuurder, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.

9 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Gebruiker verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen.
 2. Gebruiker zal samen met zaalverhuurder vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
 3. De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven. Bij eventuele ongevallen kan de zaalverhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.
 4. De huurder draagt er zorg voor en controleert dat er geen misbruik gemaakt wordt van de aanwezige brandblusmiddelen.

10 TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

 1. In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.